مناجات

تازه ترین آموزه های ما

جدیدترین قسمت

قسمت های بعدی

اعتقادات ما

به نام خداوند معظم
ای برگزیدگان و ای کسانی که ایمان آوردید، روزه بزرگ بگیرید که آن روزۀ خوراکی و آشامیدنی این عالم نیست، بلکه روزۀ دل وعقل و وجدان است.
چشمانتان از نگاه بد و ناپاک روزه بگیرند.
گوشهایتان از شنیدن بدی و گوش کردن در پشت درب ها روزه بگیرند.
دهانهایتان از گفتن دروغ روه بگیرند.
قلبهایتان از اندیشه های بد روزه بگیرند و حسد و کینه و نفاق در آنها نباشد
دستهایتان از ارتکاب قتل و دزدی روزه بگیرند.
بدنهایتان از معاشرت با همسر فرد دیگری روزه بگیرند.
زانوانتان از سجده کردن در مقابل شیطان و بتهای دروغین روزه بگیرند.
پاهایتان از رفتن بسوی چیزی که از آن شما نیست روزه بگیرند.
و پروردگار مالک اعلای نور، بخشنده، مهربان و توبه پذیر است.
گنزا ربا، قسمت یمین، اندرزها