درباره ما

آنچه که بیان می کنیم

خوش آمدی

انجمن مندائیان تگزاس

مندائیان، دارای كتاب آسمانی گنزا ربا هستند كه از آغاز خلقت، دین و سنت های خود را نگه داشته و ارجمند می دانند. از پیامبران بزرگشان آدم و نوح گرفته تا یحیی تعمید دهنده که او آیین مندائی و رسم تعمید را در رودخانه بزرگ اردن، زنده کرد.

از مهاجرت از سرزمین مقدس اورشلیم به بین النهرین گرفته، و تا مهاجرت فعلی به چراغ امید و آزادی ایالات متحده آمریکا، به دلیل تبعیض مذهبی در وطن خود ، این ملت صلح طلب، شجاعت زیادی را در مواجهه با چالش ها و نگهداری دین و سنت های خود نشان داده است.  

امروزه مندائیان بیش از هر زمان دیگر مفتخر و امیدوار هستند كه به فرزندان خود ایمان ناب و اخلاق اصیل مندائیت را كه مبنی بر صلح ، عزت ، مهربانی و توحید است به فرزندان خود بیاموزند. 

 

 

image-placeholder
image-placeholder
برنامه

برنامه روزانه ما

Lorem ipsum dolor sit amet، consectetur adipiscing elit، sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. حداقل ورزش وینیم ، ورزش نوسترود

7:00

Lorem ipsum dolor sit amet، elite adipiscing consectetur.

7:30

Lorem ipsum dolor sit amet، elite adipiscing consectetur.

8:00

Lorem ipsum dolor sit amet، elite adipiscing consectetur.

11:00

Lorem ipsum dolor sit amet، elite adipiscing consectetur.