Ginza Rabba(Farsi Ttansalation)

$60.00

8 در انبار

توضیحات

Farsi Translation

نام: گنزا ربا

توضیحات: گینزا ربا ، این کتاب مقدس بزرگ و کتاب مقدس اصلی مندائیسم است.

شامل تعالیم و متون نوشتاری است و همچنین مرجعی برای سایر کتب مقدس مندائی است.

این کتاب به زبان مندایی نوشته شده، که شاخه ای از زبان آرامی است.

گنزا ربا به دو قسمت راست و چپ تقسیم شده است.

قسمت یمین این کتاب شامل: توحید ، توصیه ها ، خلقت و تاریخ است.

قسمت چپ آن در طرف مخالف قسمت راست است و روح و روان را در زندگی پس از مرگ توضیح می دهد.

 

گنزا ربا به معنای "گنج بزرگ" است

Hardcore book

رنگ سفید

Right volume 250 pages

Left volume 120  pages

زبان: فارسی

Typed: Farsi

Weight: 2:5 lb

Dimensions: 8.5 x 1 x 11.5

 

 

 

 

ترجمه ای معادل از کتاب مقدس مندایی

 

ترجمه شده توسط:

Dr. Salim Chohili

 

Publisher: Tarava

زبان: فارسی

Hardcore:Right Volume 218 pages

                  Left Volume 137 pages

Weight: 2.5 pounds

Dimensions: 8.5 x 1 x 11.5 inches 

Price: $80

Farsi Translation